Accessibility & Safety

בטיחות אש

יעוץ בטיחות אש

SANVIK מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון פתרונות יעוץ בתחום בטיחות האש, וייצוג מול רשות הכבאות וגורמים נוספים.

הכנת תיק שטח

תיק שטח כיבוי אש הינו אוגדן המשמש את כוחות הכיבוי וההצלה בעת שריפה ומאפשר להם לפעול ביעילות באירוע חירום, להכיר את מערכות המבנה ודרכי המילוט וחדירה אליו. תיק שטח מהווה תנאי לקבלת טופס 4 (טופס אכלוס) למבנה ותנאי לקבלת רישיון עסק/אישור שנתי מכבאות.

סקר סיכונים

חלק מדרישות רשות הכבאות הוא ביצוע " סקר סיכונים " לצורך מיפוי מקיף של הסיכונים הקיימים, דירוג עפ"י רמת סיכון, הסתברות התרחשויות וחומרת הנזק הצפוי. כמו כן המלצות אופרטיביות לשיפור רמת בטיחות האש ולפתרונות בשטח.

תכנית בטיחות אש

הכנת תכנית בטיחות אש לצורך היתר בניה \ רישיון עסק. הכוללת הנחיות ביצוע לעמידה בדרישות הכבאות וחוק תכנון ובניה. התכנית מבוססת על תכנית אדריכלית אשר מוגשת להיתר הבניה\ רישיון עסק.

בדיקות אינטגרציה

תכנון ובדיקת משטר הפעלות אינטגרציה עפ"י הוראות מכ"ר 536 ובדיקת התאמה. במבנים בהם קיימות מספר מערכות בטיחות אש כגון: מפוחים, גנרטור, מתזים וגילוי אש קיימת חשיבות רבה לסנכרון הפעלת המערכות בעת אירוע שריפה. משטר הפעלות קובע את סדר הפעולה של המערכות וכיצד יופעלו בחירום.

הדרכות בטיחות אש

ביצוע הדרכות בנושאי כיבוי אש, בטיחות אש, הימלטות, פינוי, חומרים מסוכנים, היערכות לחירום ועוד. הקמה, הכשרה, אימון ותרגול של צוותי חירום מפעליים. אפיון וליווי הרכש של ציוד מגן ובטיחות אישי ומחלקתי, לשימוש צוותי החירום המפעליים.

בטיחות אש סנוויק

נגישות

נגישות מתו"ס

מורשה נגישות מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה) התאמת הרכיבים הבנויים והתשתיתיים עבור אנשים עם מוגבלות. תפקידו של מורשה נגישות מתו”ס הינו לטפל בהסדרת המכשולים הארכיטקטוניים הקיימים במבנים ותשתיות וכן לקחת חלק בתהליכי התכנון של סביבות עתידיות במטרה למנוע מראש היווצרות של מכשולים נוספים.נגישות תשתיות בכל הנוגע לתשתיות כגון כבישים, דרכים, מדרכות, תשתיות תת-קרקעיות וכו’.

נגישות סביבה בנוגע לשטחים ציבוריים נרחבים כגון יערות, פארקים, נהרות, מסלולי טיולים וכו’.

תכנון נגישות סנוויק SANVIK
נגישות סנוויק

נגישות השירות

מטרת שירות זה הוא  לייעץ ולאשר התאמות בשירותים ובמקומות על מנת שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לצרוך את השירותים באופן שוויוני, עצמאי ובטיחותי. 

התאמות השירות כוללות הן התאמות של אביזרים (כמו ריהוט, שילוט, מערכות שמע וכו’) והן התאמות של נהלים (סיוע במלווה, חיית שירות, התאמות בדרכי היבחנות, פטור מעמידה בתור בסיטואציות מסוימות וכו’).

נשמח לעמוד לרשותכם

Call Now

דילוג לתוכן